HET VGV VRAAGT DE VLAAMSE REGERING NIET TOE TE GEVEN AAN HET PLAN VAN MINISTER
ONKELINX OM DE CONTINGENTERING AF TE SCHAFFEN
Op woensdag 19 maart a.s. is er een nieuwe bijeenkomst gepland van het overlegcomité bestaande uit minister Onkelinx en de gemeenschapsministers van Volksgezondheid over de contingentering van studenten geneeskunde. Wij vernamen dat de bevoegde PS-minister haar plan om de contingentering af te schaffen toch nog zou willen doordrukken vóór de verkiezingen.
En dit ondanks de golf van protest vanwege de Vlaamse faculteiten van geneeskunde, de artsenverenigingen en de Vlaamse studenten geneeskunde. Op 13 maart werd de betreffende petitie reeds 12390 maal ondertekend.
Het VGV verzet zich nogmaals met de meeste klem tegen de plannen van de bevoegde PS-minister. De Vlaamse Gemeenschap, die zich correct hield aan de wettelijke afspraken, wordt aldus voor schut gezet en het Franstalig overaanbod aan artsen, gevolg van het niet naleven van de afspraken, wordt schaamteloos geregulariseerd.
Het VGV dringt nogmaals ten zeerste aan bij de Vlaamse regering en in het bijzonder bij minister Vandeurzen om rekening te houden met de Vlaamse opinie en in geen geval toe te geven aan de Franstalige druk.


Namens de Raad van Bestuur van het VGV,
Dr. Jan Dockx, voorzitter

Een van de meest opwindende ontwikkelingen, en een die vaak over het hoofd wordt gezien, is de groeiende rol van vaccinproducenten in opkomende landen.

Door met de overheidsmanagers te dollen snijdt de regering zichzelf en de belastingbetaler in het vlees. Met de nefaste politisering schrikt ze competente kandidaten af.

De aantrekkingskracht van het beroep van leraar moet worden vergroot. Daardoor zal de lerarenopleiding ook betere studenten aantrekken. Misschien kan Singapore op dat vlak inspireren: daar komt alleen het hoogste derde van de studenten in aanmerking voor een lerarenopleiding.

Is het asociaal om te vechten voor het herstel van de concurrentiekracht van onze ondernemingen? … Het gaat mij om de jobs. Als je op het vlak van de loonkosten niet competitief bent, dan is dat niet in de eerste plaats een probleem voor de bedrijven. … ze zullen naar het buitenland trekken. … of ze gaan gewoon failliet. Of ze investeren in automatisering. … Wel, in al die gevallen zijn we die jobs kwijt.

Er is een schok van zo’n 15 miljard euro nodig om onze concurrentiehandicap weg te werken. We krijgen tegen 2019 drie keer een rimpeling van 450 miljoen euro. Wie soms eens in een industrieel bedrijf komt, weet dat dat echt geen afdoend antwoord is op de vele dreigende delokalisatiedossiers.

De EU dendert voort met haar soevereiniteitsondermijnende daden. Het beleid is verstard en koppig. Telkens de oppositie tegen de EU de kop opsteekt, reageert Brussel met: wij moeten het beter uitleggen, want de zeurende kinderen die onze Europese onderdanen zijn, willen of kunnen niet begrijpen waar wij, de fijne wereldverbeteraars, mee bezig zijn.

Beste VGV-leden,

Zoals u bekend organiseerde het VGV op 13 oktober 2012, met de medewerking van professoren geneeskunde van de Vlaamse universiteiten, een symposium over contingentering in het Paleis der Academiën te Brussel. Het voornaamste besluit was dat de contingentering en de Vlaamse toelatingsproef moeten behouden blijven.

Op 6 december 2013 werd op voorstel van minister L. Onkelinx door de federale ministerraad beslist om de contingentering voor een aantal knelpuntdisciplines af te schaffen.

Enkele dagen later publiceerde het VGV het persbericht “De beslissing om de contingentering in medische knelpuntsectoren af te schaffen  moet vernietigd worden” (zie tekst en bijlage hieronder).

Ook de faculteiten geneeskunde van alle Vlaamse universiteiten, evenals het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg en meerdere artsenverenigingen reageerden op de beslissing van de federale ministerraad. Dat alles resulteerde in een petitie voor het behoud van de contingentering.
www.pro-contingentering.be of www.ipetitions.com/petition/contingentering

Het VGV-bestuur ondersteunde dit initiatief vanaf de start en nodigt u uit om de petitie te ondertekenen.

Jan Dockx, VGV-voorzitter

De Raad van Bestuur van het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) heeft kennis genomen van de beslissing van minister L. Onkelinx en van de federale ministerraad om de beperking van het aantal artsen af te schaffen voor de specialisaties  huisartsgeneeskunde, kinder- en jeugdpsychiatrie, acute geneeskunde, urgentiegeneeskunde en geriatrie.

Het VGV verzet zich tegen die beslissing om volgende redenen:
* Die beslissing is in de eerste plaats een middel om de afgestudeerden aan Franstalige universiteiten, die het contingent veel talrijker overschrijden dan aan Vlaamse kant, aan een RIZIV-nummer te helpen.
* Daardoor zal de overstroom van Franstalige artsen naar de Vlaamse Rand rond Brussel en dieper in Vlaanderen verder stijgen.
* Daardoor zal de overstroom van Franstalige artsen naar de niet-curatieve sector, voor functies waarvoor een diploma van arts vereist is, verder toenemen: bvb. voor adviseurs voor ziekenfondsen, de farmaceutische sector, de ambtenarensector. Daardoor zullen de Nederlandstalige afgestudeerden minder kansen krijgen.
* Ingrijpende maatregelen in de contingentering veronderstellen de opstelling door de overheid van een artsenkadaster, waarop we reeds jaren wachten.
* Een betere invulling van de knelpuntsectoren is aan Vlaamse kant reeds bezig.
* De invulling van de knelpuntsectoren wordt beter bereikt door verhoging van hun aantrekkelijkheid.
* De vraag kan gesteld worden of de afschaffing van de contingentering voor de knelpuntsectoren een stap is naar de volledige afschaffing van de contingentering.

Het VGV stelt zijn hoop op het geplande overleg met de ministers Pascal Smet en Jo Vandeurzen om de beslissing van minister Onkelinx en de federale ministerraad terug te schroeven.

Namens de Raad van Bestuur van het VGV,
Dokter Jan Dockx, voorzitter

Als met de traditionele partijen geen akkoord gemaakt kan worden zullen de noodzakelijke hervormingen niet gebeuren en zal Vlaanderen tot het zuiden van Europa gaan behoren. … Nooit voorstander geweest van onafhankelijkheid maar begin meer en meer te denken dat het daarop zal uitdraaien. En ja, Willem I krijgt zijn standbeeld in Gent.

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.