FRANSTALIGE TOELATINGSPROEF TOT TWEEDE JAAR STUDIES GENEESKUNDE DOOR RAAD VAN STATE GESCHORST. WAT NU?

Het voorstel van de planningscommissie om de algemeen geaccepteerde 60N/40 F verdeelsleutel voor (tand)artsen-quota voor het jaar 2022 ten nadele van de Vlamingen te wijzigen in 56,5 N/43,5 F, werd op de valreep geblokkeerd op niveau van de federale regering. Dit gebeurde dankzij een kordate media actie, waarin het VGV een zeer actieve rol speelde. Er is nu veel kans dat dit dossier over de zomerperiode wordt getild, maar niet van de baan is en binnen afzienbare tijd opnieuw opduikt. 

Volledig artikel

De federale overheid besliste in 1995 om de budgetten inzake de ziekteverzekering beter in evenwicht te houden door de instroom van de artsen en tandartsen de contingenteren. Aan de Vlaamse Gemeenschap werd 60 % van het contingent toegekend; aan de Franse Gemeenschap 40 %.

De gemeenschappen die, ingevolge de diverse staatshervormingen verantwoordelijk zijn voor de organisatie van hun onderwijs, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze federale beslissing.

De Vlaamse Gemeenschap voerde deze overeenkomst keurig uit en beperkte de instroom van artsen en tandartsen door het organiseren van toelatingsproeven; enkel het toegelaten quorum kreeg toelating tot de opleiding van arts en tandarts.

Volledig artikel.

Zie het artikel op de website van De Standaard

In een persbericht van 17 mei ll. verwierp het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) het advies van de planningscommissie “medisch aanbod” om de wettelijk vastgelegde 60 N/40 F verdeelsleutel van de artsenquota te wijzigen in 56,5 N/43,5 F. Daardoor zou het decennialang deloyaal beleid van de Franse Gemeenschap in de contingentering worden beloond en het loyaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap worden gestraft.

Intussen houdt minister De Block het advies van de planningscommissie nog steeds in beraad. Voor het VGV is die houding onbegrijpelijk in het licht van de veel hogere densiteit van artsen in de Franse ten opzichte van de Vlaamse Gemeenschap, zoals aangetoond voor het jaar 2014 in een studie van secretaris-generaal VBS Dr. Marc Moens, gepubliceerd op 7 februari 2015. Uit die studie kan namelijk afgeleid worden dat de artsendensiteit in 2014 in de Franse Gemeenschap 29 % hoger was dan in de Vlaamse Gemeenschap.
Indien minister De Block het voorstel van de planningscommissie zou aanvaarden, zal dit onevenwicht nog verder toenemen in het voordeel van de Franse Gemeenschap en in het nadeel van de toekomstkansen van de Vlaamse jongeren.

Bovendien rijzen er vragen bij het “mathematisch model” waarop hogervermeld advies van de planningscommissie gebaseerd is. Zo wordt bvb. geargumenteerd dat er meer artsen in de Franse Gemeenschap moeten worden opgeleid omdat zij meer buitenlandse studenten opvangt, waarvan een belangrijk deel niet in België blijft. Waarom moeten die artsen hun RIZIV-nummer op dat ogenblik niet teruggeven zodat die nummers beschikbaar blijven voor binnenlands gebruik, vraagt men zich dan af.
In een normaal werkend democratisch land zou in elk geval worden verwacht dat een studie, die leidt tot een belangrijke communautaire wijziging van de artsenquota, eerst grondig wordt besproken in een parlementair debat.

Het ware tenslotte merkwaardig dat de federale regering een initiatief zou nemen om de 60 N/40 F afspraak op te zeggen, terwijl zij zich engageerde om tijdens deze legislatuur geen communautair geladen voorstellen op tafel te leggen.
De gang van zaken in dit dossier doet het VGV besluiten dat het ganse gezondheidsbeleid, met inbegrip van de normering, de uitvoering en de financiering – zoals trouwens goedgekeurd in de resolutie van het Vlaams Parlement van 3 maart 1999 – dringend een bevoegdheid moet worden van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. En dat de bevoegdheid voor de toegang tot het beroep van arts zonder verder uitstel moet overgeheveld worden naar beide Gemeenschappen, die nu reeds bevoegd zijn voor de opleiding van artsen.

 

Dr. Geert Debruyne, VGV-voorzitter, 23 juni 2016

De federale planningscommissie "medisch aanbod" heeft een nieuw advies afgeleverd voor de artsenquota in 2022.
Hierin wordt voorgesteld om de wettelijk vastgelegde 60/40 verdeling NL/FR te veranderen in het voordeel van de Franstaligen naar 56,5/43,5.
Aldus zal het decennialang deloyaal beleid van de Franse Gemeenschap op het vlak van de contingentering, dat geleid heeft tot een "overschot" van meer dan 1.000 Franstalige artsen in 2018, beloond worden en krijgt de Vlaamse Gemeenschap, die haar medisch aanbod volgens de overeengekomen quota correct heeft gepland, als straf minder artsen toegewezen.

Voor het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) is dit een onrechtvaardig en onaanvaardbaar voorstel. Het is een kaakslag voor de duizenden Vlaamse studenten, die gedwongen geweest zijn om af te zien van hun wens om de artsenstudie aan te vangen. Dit is volstrekt onaanvaardbaar en het VGV verwacht stellig van Minister M. De Block dat zij dit advies niet zou volgen. Het VGV vindt het onbegrijpelijk dat sommige Vlaamse leden van de Planningscommissie dit voorstel zouden hebben goedgekeurd en roept hen op hun houding te herzien.

Dr. Geert Debruyne, VGV-voorzitter 17 mei 2016

Volgens het jaarverslag van het VBS (zie blz. 70), van de hand van Marc Moens zijn er méér orthopedisten, chirurgen, oftalmologen, dermatologen, klinisch biologen, neurologen, fysiotherapeuten, urologen, pathologen, stomatologie, geriaters, plastisch chirurgen, neuropsychiaters, neurochirurgen en radiotherapeuten in Vlaanderen dan in Franstalig België.
Kortom, voor 15 van de 30 deelspecialisten of dus maar de helft van allemaal méér in Vlaanderen!
Dit voor een Belgische bevolking van in totaal 11.204.000 mensen:

• Vlaanderen 6.441.454
• Brussel 1.169.067
• Wallonië 3.593.479

Cardiologie tekent zich echter schrijnend af: 535 in Vlaanderen, daarentegen 615 in Franstalig België!
Kan iemand daar beleidsmatig federaal besluiten uit trekken en daar de facto naar handelen a.u.b?
In Vlaanderen draagt men méér bij tot ’s lands begroting!
Dr. Lieve Van Ermen, cardioloog en gewezen senator

Volledig artikel.

Het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) houdt de druk op de ketel van de contingenteringsdiscussie. Een brief in samenspraak met het OVV (Overleg Vlaamse Verenigingen) vertrok naar Maggie De Block. Het verbond overlegde tevens met de Planningscommissie.

Volgens de meest recente cijfers telt Franstalig België, in verhouding tot de bevolking, 29% meer artsen dan Vlaanderen, brengt Robrecht Vermeulen van het VGV in herinnering. Maar we weten dat de Franse Gemeenschap de boot afhoudt om het aantal artsen te beperken. Eind vorig jaar signaleerde Maggie De Block in een video-interview aan De Specialist dat ze dit probleem zeker zou aanpakken. Intussen ligt de bal in het kamp van de minister van Franstalig Onderwijs Marcourt “die zich eens zou bezinnen”. Een bezinningsperiode die blijkbaar lang aansleept, maar misschien daalt de Heilige Geest wel neer tegen Pinksteren… als het dan al niet te laat is.

Volledig artikel.

Geert Debruyne, gynaecoloog in het AZ St Lucas in Gent, is kersvers voorzitter van het Vlaams Geneeskundigenverbond(VGV).
Dat staat voor een autonomie van de Vlaamse volksgezondheid. Die is broodnodig, zo stelt Debruyne.
Dat blijkt eens te meer uit de problemen rond de contingentering.

Volledig artikel.

Contingentering artsen: een communautair addertje

Volledig artikel

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.