De federale planningscommissie "medisch aanbod" heeft een nieuw advies afgeleverd voor de artsenquota in 2022.
Hierin wordt voorgesteld om de wettelijk vastgelegde 60/40 verdeling NL/FR te veranderen in het voordeel van de Franstaligen naar 56,5/43,5.
Aldus zal het decennialang deloyaal beleid van de Franse Gemeenschap op het vlak van de contingentering, dat geleid heeft tot een "overschot" van meer dan 1.000 Franstalige artsen in 2018, beloond worden en krijgt de Vlaamse Gemeenschap, die haar medisch aanbod volgens de overeengekomen quota correct heeft gepland, als straf minder artsen toegewezen.

Voor het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) is dit een onrechtvaardig en onaanvaardbaar voorstel. Het is een kaakslag voor de duizenden Vlaamse studenten, die gedwongen geweest zijn om af te zien van hun wens om de artsenstudie aan te vangen. Dit is volstrekt onaanvaardbaar en het VGV verwacht stellig van Minister M. De Block dat zij dit advies niet zou volgen. Het VGV vindt het onbegrijpelijk dat sommige Vlaamse leden van de Planningscommissie dit voorstel zouden hebben goedgekeurd en roept hen op hun houding te herzien.

Dr. Geert Debruyne, VGV-voorzitter 17 mei 2016

Volgens het jaarverslag van het VBS (zie blz. 70), van de hand van Marc Moens zijn er méér orthopedisten, chirurgen, oftalmologen, dermatologen, klinisch biologen, neurologen, fysiotherapeuten, urologen, pathologen, stomatologie, geriaters, plastisch chirurgen, neuropsychiaters, neurochirurgen en radiotherapeuten in Vlaanderen dan in Franstalig België.
Kortom, voor 15 van de 30 deelspecialisten of dus maar de helft van allemaal méér in Vlaanderen!
Dit voor een Belgische bevolking van in totaal 11.204.000 mensen:

• Vlaanderen 6.441.454
• Brussel 1.169.067
• Wallonië 3.593.479

Cardiologie tekent zich echter schrijnend af: 535 in Vlaanderen, daarentegen 615 in Franstalig België!
Kan iemand daar beleidsmatig federaal besluiten uit trekken en daar de facto naar handelen a.u.b?
In Vlaanderen draagt men méér bij tot ’s lands begroting!
Dr. Lieve Van Ermen, cardioloog en gewezen senator

Volledig artikel.

Het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) houdt de druk op de ketel van de contingenteringsdiscussie. Een brief in samenspraak met het OVV (Overleg Vlaamse Verenigingen) vertrok naar Maggie De Block. Het verbond overlegde tevens met de Planningscommissie.

Volgens de meest recente cijfers telt Franstalig België, in verhouding tot de bevolking, 29% meer artsen dan Vlaanderen, brengt Robrecht Vermeulen van het VGV in herinnering. Maar we weten dat de Franse Gemeenschap de boot afhoudt om het aantal artsen te beperken. Eind vorig jaar signaleerde Maggie De Block in een video-interview aan De Specialist dat ze dit probleem zeker zou aanpakken. Intussen ligt de bal in het kamp van de minister van Franstalig Onderwijs Marcourt “die zich eens zou bezinnen”. Een bezinningsperiode die blijkbaar lang aansleept, maar misschien daalt de Heilige Geest wel neer tegen Pinksteren… als het dan al niet te laat is.

Volledig artikel.

Geert Debruyne, gynaecoloog in het AZ St Lucas in Gent, is kersvers voorzitter van het Vlaams Geneeskundigenverbond(VGV).
Dat staat voor een autonomie van de Vlaamse volksgezondheid. Die is broodnodig, zo stelt Debruyne.
Dat blijkt eens te meer uit de problemen rond de contingentering.

Volledig artikel.

Contingentering artsen: een communautair addertje

Volledig artikel

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.