1. Pandemiemaatregelen, gevolgen voor kinderen en jongeren (Abstract & Presentatie)
  (Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris)

  Caroline Vrijens

 2. Geestelijke gezondheidszorg: beleid tijdens en na de coronacrisis (Memo & Presentatie)
  (Raf De Rycke, voorzitter raad van bestuur, Broeders van Liefde)

  Raf De Rycke

 3. Vlaamse gezondheidszorg in en na de coronapandemie (Abstract & Presentatie)
  (Jürgen Constandt, algemeen directeur, Vlaams & Neutraal Ziekenfonds)

  Jürgen Constandt

 4. Rode Kruis-Vlaanderen in de corona-epidemie (Abstract & Presentatie)
  (Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder, Rode Kruis-Vlaanderen)

  Vandekerckhove

Enkele sfeerbeelden.

debat

 sfeer 2

Sfeer1

 

 

 Uit Artsenkrant van 28/10/2021

De covid-19-pandemie bevestigde al langer bekende hinderpalen van de staatsstructuur en legde nog extra knelpunten bloot. Minder complexiteit kan de veerkracht ten goede komen. Hoge nood is er aan homogene bevoegdheidspakketten." Dat zei Raf De Rycke, voorzitter van de Broeders van Liefde, op een symposium over 'een zelfstandige Vlaamse gezondheidszorg na corona' georganiseerd door het Vlaams Artsenverbond.

Raf De Rycke: "In de geestelijke gezondheidsbeleid ontbreekt een consistent beleid, hetgeen niet bevorderlijk is voor de verdere vermaatschappelijking." © belga

Hij stond specifiek stil bij het beleid in de geestelijke gezondheidszorg tijdens en na de gezondheidscrisis.

'Problemen zoeken'

Het beleid hield de eerste maanden van de pandemie, vanaf medio maart 2020, veel te weinig rekening met op evidentie gebaseerd psychisch welzijn. Nagenoeg enkel EBM-somatische zorg was van tel, stak De Rycke van wal.

Dat de staatsstructuur een adequate benadering van de pandemie bemoeilijkte, hoeft geen betoog. "Tekortkomingen werden scherper gesteld", zei Raf De Rycke. "Zo ressorteert gezondheidsbeleid sinds de zesde staatshervorming onder zes regeringen, zes parlementen en negen verantwoordelijke ministers. Bevoegdheden op het vlak van programmatie, financiering en erkenning van ziekenhuizen zijn verdeeld tussen de deelstaten. Dat is uiteraard problemen zoeken."

Dat geldt niet enkel voor somatische zorg. De sector geestelijke gezondheidszorg is in hetzelfde bedje ziek. "Programmatie en financiering met uitzondering van de infrastructuur van de psychiatrische ziekenhuizen vallen onder het federale niveau. Andere zorgvormen zoals de centra voor geestelijke gezondheidzorg, de initiatieven beschut wonen,... behoren volledig tot de bevoegdheid van de deelstaten. Dat maakt het erg complex en goed samenwerken niet evident", aldus Raf De Rycke.

Inflatie aan netwerken

De topman van de Broeders van Liefde wees op het verschillende kwaliteits- en veiligheidsbeleid van het federale en het deelstaatniveau. "Dat was voor de pandemie al zo en het is niet logisch." Een consistent preventiebeleid ontbreekt evenzeer: de deelstaten draaien op voor de kosten terwijl federaal de financiële vruchten plukt.

Raf De Rycke: "In de geestelijke gezondheidsbeleid ontbreekt een consistent beleid, hetgeen niet bevorderlijk is voor de verdere vermaatschappelijking. Zeer jammer is ook dat dataverzameling niet generiek gebeurt maar met verschillende instrumenten. Er zijn Minimale Psychiatrische Gegevens en er is Belrai, er is de DSM 4 versus DSM 5 enz. De GGZ beschikt sowieso al over te weinig data. Dat bemoeilijkt een wetenschappelijk onderbouwd beleid en maakt longitudinale studies onmogelijk."

Ook bekritiseerde hij de inflatie aan netwerken op federaal en deelstaatniveau. Er zijn onder meer eerstelijnszones, regionale zorgzones, netwerken GGZ voor volwassenen, netwerken GGZ voor kinderen, klinische ziekenhuisnetwerken enz. "Samenwerking is goed maar daaraan gaat veel inzet en energie op", vreest De Rycke.

Zevende staatshervorming

Het hoeft geen betoog dat de bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsdiscussies voor extra problemen zorgden tijdens de pandemie. "Een veelheid aan organen - Veiligheidsraad, crisiscentrum, exitgroep, Risk Assessment Group, Risk Management Group enz. - pakten de crisis aan. Ze kwamen bovenop bestaande organen en administraties van diverse overheden, het Riziv, de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, de Hoge Gezondheidsraad enz." Andermaal stelde Raf De Rycke vast dat veel tijd en energie verloren ging aan afstemming. "Al doet dat geen afbreuk aan de goede bedoelingen en inzet van wie in de organen actief is", voegde hij er wel aan toe.

In de toekomst dringt meer homogeniteit van bevoegdheden, afstemming, transparantie en een betere communicatie zich op. Een nieuwe staatshervorming mag alvast de zesde niet kopiëren. Dat zou enkel bijkomende versnippering met zich meebrengen. "Evenmin is het wenselijk om - met behoud van gemeenschappen, gewesten en Brusselse structuren - de gezondheidszorg volledig te communautariseren of te regionaliseren. Ook dan blijven er immers acht of negen ministers bevoegd."

Volledige overdracht

De Rycke benadrukte dat algemene en psychiatrische ziekenhuizen zeker geen verschillend hervormingspad mogen bewandelen. "Dat zou de band met de algemene ziekenhuizen doorknippen en dat is niet wenselijk. De psychiatrische afdelingen van de algemene ziekenhuizen zijn immers goed voor 25% van het GGZ-aanbod", aldus De Rycke.

Wel toonde hij zich voorstander van een quasi volledige overdracht van alle bevoegdheden inzake gezondheidszorg naar de deelstaten/regio's. "Zo blijft er nog één minister per deelstaat/regio en zo kan efficiënte/effectieve zorg gerealiseerd worden." Daarnaast blijven in crisisperiodes een aantal federale bevoegdheden best behouden. Expliciet verwees De Rycke dan naar de coördinatie van het pandemiebeleid, de nomenclatuur, het geneesmiddelenbeleid en de inning van het ziekenhuisbudget via belastingen en sociale zekerheid.

"Op preventie moet meer worden ingezet en niet alleen in de strijd tegen (varianten van) covid-19. Ook tegen andere infectieziekten dienen de deelstaten preventieve strategieën te ontwikkelen. Specifieke revalidatieprogramma's voor covid-19 zijn evenzeer aangewezen om te voorkomen dat mensen hun heil zoeken in alternatieve behandelingen. "Er zijn ook lichtpunten zoals een groter politiek draagvlak na corona voor meer homogene bevoegdheidspakketten en de intussen extra financiële inspanningen voor de GGZ van de bevoegde ministers" gaf de voorzitter van de Broeders van Liefde nog als boodschap mee. 

 

Geert Verrijken

Geert Verrijken

Directeur Redactie RHC

 

 

VAV LOGO

Wetenschappelijk Symposium van het VLAAMS ARTSENVERBOND vzw

Brussel 16 oktober 2021
Herman Teirlinckauditorium Havenlaan 2, 1080 Brussel

Programma:

 • 8.45 u. Onthaal
 • 9.25 u. Welkomstwoord.
             (KBC Mediservice, Brussel)
 • 9.30 u. Inleiding: Toelichting opzet symposium.
             (Lieve Van Ermen, voorzitter)
 • 9.35 u. Pandemiemaatregelen, gevolgen voor kinderen en jongeren (lezing gevolgd door vraagstelling)
             (Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris)
 • 10.05 u. Geestelijke gezondheidszorg: beleid tijdens en na de coronacrisis
             (Raf De Rycke, voorzitter raad van bestuur, Broeders van Liefde)
 • 10.30 u. Vlaamse gezondheidszorg in en na de coronapandemie
             (Jürgen Constandt, algemeen directeur, Vlaams & Neutraal Ziekenfonds)
 • 10.55 u. Rode Kruis-Vlaanderen in de corona-epidemie
             (Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder, Rode Kruis-Vlaanderen)
 • 11.20 u. Koffiepauze
 • 11.40 u. Debat met sprekers en deelnemers
 • 12.40 u. Slotwoord
              (Lieve Van Ermen, voorzitter)
 • 12.45 u. Receptie
 • 14.00 u. Einde

Info parking bezoekers

Volledig programma

Terug te sturen naar:

Secretariaat Vlaams Artsenverbond
Dascottelei 78
2100 Deurne
België

 

 

 

 

Toelichting thema VAV-symposium

Dr. Geert Debruyne, voorzitter VAV

4 Geert Debruyne

Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid is sedert het ingaan van de huidige legislatuur druk doende met de complexe puzzel van bevoegdheidsoverdracht, vastgelegd in de 6de staatshervorming, in de praktijk uit te voeren, maar werkt gelijktijdig ook aan een nieuw Vlaams beleid. Het overgangsprotocol tussen de federale en Vlaamse overheid loopt tot 31 december 2018. Wordt die deadline gehaald?

Ondertussenwerkt het kabinet van minister Vandeurzen hard aan de hertekening van de Vlaamse eerstelijnszorg. Na de conferentie van half februari jl., met de voorstelling van de beleidsvoorstellen hierover, komen de reacties uit het werkveld de volgende weken bij het kabinet binnen. Concrete veranderingen worden steevast voor 2019 vooropgesteld.

De peripetieën rond de contigentering bereikten onlangs een wankel eindpunt met de invoering van het toelatingsexamen voor de Franstalige gemeenschap. De kritiek is niet verstomd. Wel in tegendeel. En hoe zwaar weegt dit ingewikkelde akkoord wanneer uiteindelijk een definitief resultaat op structureel vlak pas over 20 jaar kan worden beoordeeld.

Ook de wettelijke, juridische en financiële gevolgen van de uitvoering van deze 6de staatshervorming vergen aandacht, zelfs wanneer een zekere gunstige conjunctuur voor de federale regering leuk meegenomen is. Brussel rijft een groot bedrag binnen maar heeft als gewest geen enkele bevoegdheid over persoonsgebonden aangelegenheden. De Franstalige Gemeenschap is alvast tot vandaag wellicht onbestuurbaar. Vlaanderen wordt dan weer geconfronteerd met een belangrijker voortschrijdende vergrijzing, terwijl de overheveling van bevoegdheden niet door de overheveling van evenwaardige middelen wordt ondersteund.

En dan komen de volgende verkiezingen, gevolgd door nieuwe regeringsonderhandelingen er reeds over amper anderhalf jaar. Meer nog, de impact van de lokale verkiezingen in oktober 2018 moeten in ons land nimmer worden genegeerd.

Tijd dus voor een symposium over de Vlaams gezondheidsbeleid na de 6de staatshervorming.

Van harte aan elkeen welkom.

Dr. Dirk Dewolf

8 Dirk De Wolf

 • is arts-hygiënist; gespecialiseerd in jeugdgezondheidszorg en arbeidsgeneeskunde, opgeleid aan de  KU te Leuven en het Tropisch Instituut  te Antwerpen
 • hij werd arts-ziekenhuisinspecteur en beleidsmedewerker vanaf ‘87, later vanaf  ’99, Afdelingshoofd Preventieve en Sociale Gezondheidszorg in de Vlaamse administratie; ikzelf mocht hem leren kennen bij het opstarten en uitstippelen van het project ‘Borstkankerscreening’ gelanceerd onder min. Wivina Demeester
 • hij werd vervolgens adjunct-kabinetschef Gezondheidszorg en Ouderenzorg in het Kabinet van opeenvolgend minister Vanackere en Vandeurzen van 2008 tot 2013toen was hij ook actief politicus als schepen in zijn woonplaats Overijse
 • sinds 2014 is hij, als administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zeer nauw betrokken bij de uitvoering van de 6destaatshervorming

Hij brengt ons de stand van zaken ter zake een groot jaar vóór de afsluiting van de overgangsfase van de bevoegdheidsoverdracht van federaal naar Vlaams

Status praesens van de uitvoering van de 6de staatshervorming in de ‘zorgsector’ dr. Dirk Dewolf, administrateur-generaal, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Dr. Caroline Verlinde

11 Caroline Verlind

 • was huisarts van 2003 tot 2009 in Oudergem, Brussel na haar opleiding aan te KU Leuven
 • er volgden aanvullende opleidingen o.a. in ‘kwaliteit van zorg in zorgorganisaties’ aan het Centrum voor ziekenhuis- en verpleegwetenschappen van dezelfde universiteit, in samenwerking met het Institue for Healthcare Improvement, Boston, USA
 • tot 2014 was ze arts-coach van huisarstenpraktijken in overgangsfasen in het Expertise centrum daarvoor van Domus Medica
 • gelijktijdig was ze ondervoorzitter van het ‘Brussels Overleg Thuiszorg’ en directeur van ‘Het Huis voor Gezondheid’. Samenwerkingsinitiatieven in de Nederlandstalige eerstelijnsgezondheidszorg en geïntegreerde thuiszorg binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
 • sinds 2014 is zij adjunct-kabinetschef Zorg in het kabinet van min. Vandeurzen. In die functie was zij coördinator van de eerstelijnsconferentie op 16 februari jl. waar met participatie vanuit de ganse sector de basis voor de hertekening van de Vlaamse eerstelijnszorg werd gelegd

Daarover handelt ook haar lezing vandaag.

Hertekening van de Vlaamse eerstelijnszorg dr. Caroline Verlinde, adjunct-kabinetschef Zorg, kabinet min. J. Vandeurzen

 

prof. Dr. Willy Peetermans 

13 Willy Peetermans

 • is arts specialist interne geneeskunde en infectioloog
 • hij is deeltijds gewoon hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven en leidt het Competentiecentrum Interne Geneeskunde
 • hij is hoofd van de Laboratorium voor Klinische Infectieuze en Inflammatoire Aandoeningen, binnen het Departement Microbiologie en Immunologie
 • en is lid van de Faculteitsraad Geneeskunde, de Departementsraad Microbiologie en Immunologie en de Opleidingscommissie voor arts‑specialisten
 • in die hoedanigheid is hij deskundige omtrent planning van het medisch aanbod en de subquota per specialisme

Over de gevolgen voor de arts-specialist handelt dan ook zijn referaat

Gevolgen voor de arts-specialist (in opleiding) prof. dr. Willy Peetermans, KU Leuven, faculteit Geneeskunde, Competentiecentrum Interne Geneeskunde KU Leuven, faculteit Geneeskunde, Competentiecentrum Interne Geneeskunde

 

 

jurist Jeroen Van Nieuwenhove

15 Jeroen Van Nieuwenhove

 • is licentiaat in de rechten, afgestudeerd in ’91 aan de KU te Leuven, met tijdens zijn opleiding 1 jaar Erasmusprogramma aan de
  Georg August Universiteit te Göttingen (Duitsland)
 • nu is hij wetenschappelijk medewerker aan het Instituut Constitutioneel Recht van dezelfde universiteit
 • sinds 2008 is hij Staatsraad in de Raad van State; sedert 2012 bij de afdeling wetgeving
 • met prof. Alen is hij co-editor van het boek “Het federale België na de 6de Staatshervorming”, verschenen in 2015. Dit werk omvat 31 bijdragen die alle aspecten toelichten van deze hervorming. Van onze spreker is de bijdrage in hoofdstuk 19: ‘De bevoegdheidsoverdrachten inzake gezondheidszorg’.
 • als toemaatje: de jonge jurist is onderlegd amateurfotograaf en verder lid van de ‘brokkenlopers’, een groepje atleten die samen trainen bij Daring Club Leuven Atletiek

De spreker brengt ons vandaag zijn visie over de vraag: “Naar een duidelijkere bevoegdheidsverdeling inzake gezondheidsbeleid door een volgende staatshervorming?”

Een duidelijkere bevoegdheidsverdeling inzake gezondheidsbeleid door een volgende staatshervorming?"
lic. jur. Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraad Raad van State, afd. wetgeving / wetenschappelijk medewerker KU Leuven

Enkele sfeerbeelden.

16 Auditorium

23 Debat

Samenvatting van de dag

VAV LOGOIMG 9875

Wetenschappelijk Symposium van het VLAAMS ARTSENVERBOND

Brussel 23 september 2017
Herman Teirlinckauditorium Havenlaan 2, 1080 Brussel

Programma:

 • 8.45 u. Onthaal
 • 9.30 u. Inleiding met toelichting opzet symposium
 • 9.35 u. Status praesens van de uitvoering van de 6de staatshervorming in de ‘zorgsector’
 • 10.00 u. Hertekening van de Vlaamse eerstelijnszorg
 • 10.25 u. Gevolgen voor de arts-specialist (in opleiding)
 • 10.50 u. Eén consistent geheel binnen beleid ‘welzijn & gezondheid’ door 7de staatshervorming?
 • 11.15 u. Koffiepauze
 • 11.35 u. Debat met sprekers en deelnemers
 • 12.35 u. Slotwoord
 • 12.45 u. Receptie
 • 14.00 u. Einde

 

Inschijvingsformulier en volledig programma

 

In samenwerking met het Verbond de Vlaamse Academici afdeling Brussel en met het Doktersgild
Van Helmont nodigen we u graag uit op een lezing met projectie over de bijzonder actuele vraag :


WAARHEEN MET HET NEDERLANDS ?
door
An De Moor

bestuurslid van de “Raad voor Nederlandse Taal en Letteren” (Taalunie)
en van het Vlaams cultuurhuis de Brakke Grond
VVA-Academica van het jaar 2016


In haar uiteenzetting geeft zij een stand van zaken m.b.t. het
Nederlands in de wereld en blikt zij vooruit naar de toekomst.
Ook de verengelsing van het hoger onderwijs en de dalende
taalvaardigheid van studenten komen aan bod. Haar verhaal steunt zowel op
wetenschappelijk onderzoek als op haar professionele ervaring.

op

woensdag 29 maart 2017 te 20 uur

in het
NH Hotel Grote Zavel
Bodenbroekstraat 2-4 in 1000 Brussel


Na afloop is er een receptie.


Inschrijven kan door vóór 23 maart 2017 € 14,00 per persoon te storten op bankrekening
BE80 4300 0665 3177 van VVA Brussel met vermelding van de naam van de deelnemer(s).
Hartelijk welkom !
Namens het bestuur
Dr. Geert Debruyne, voorzitter

Een historische, actuele en toekomstige blik

DOELPUBLIEK:
Wij richten ons met deze trefdag op een gevarieerd publiek van advocaten, artsen en gerechtspsychiaters, magistraten, zorgaanbieders, criminologen, mensen actief in het gevangeniswezen en justitiehuizen, hogescholen en universiteiten (sociaal werk – criminologie/strafrecht – psychiatrische verpleegkunde - …),… die een grote interesse in dit thema hebben en op deze trefdag willen meedenken.

PLAATS:
Vormingscentrum Guislain – Auditorium
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent

Programma:

13.00 u. – 13.30 u. Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
13.30 u. – 13.40 u. Verwelkoming door de voorzitter Paul Cosyns, Prof. em. Universiteit Antwerpen
13.40 u. – 14.00 u. Historisch perspectief. Waarom heeft het zolang geduurd? Joris Casselman, Prof. em. KU Leuven
14.00 u. – 14.15 u. Totstandkoming en parlementaire behandeling van de nieuwe wet op de internering Bert Anciaux, Advocaat, Senator, Voorzitter sp.a- Senaatsfractie
14.15 u. – 14.55 u. Eindelijk een goede nieuwe interneringswet? Tom Vander Beken, Hoogleraar Universiteit Gent, vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht
14.55 u. – 15.15 u. Pauze met koffie, thee en gebak
15.15 u. – 16.45 u. Panelgesprek gemodereerd door Raf De Rycke, Voorzitter van de Broeders van Liefde met volgende actoren:
- Tony Van Parys, Eresenator, Lid van het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie
- Nelle Van Damme, Psycholoog Zorgteam, gevangenis Antwerpen
- Inge Jeandarme, Forensisch psychiater PC Asster en KeFor OPZC Rekem
- Toon Deschepper, Advocaat aan de balie te Gent, Lid CBM gevangenis Gent
- Henri Heimans, Ere-kamervoorzitter Hof van Beroep te Gent, Voorzitter CBM gevangenis Gent
- Ludewei Pauwelyn, Stafmedewerker Zorgnet Vlaanderen
16.45 u. – 17.00 u. Slotwoord door Minister Geens, Minister van Justitie

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.