Vooraf wil ik u het overlijden melden van collega Raymond Lenaerts. Deze grote "kleine" man heeft veel betekend voor het VGV. In dit nummer wordt zijn grote verdienste voor het VGV en Vlaanderen uitvoerig toegelicht. Met een zekere schroom durf ik citeren uit zijn aandoenlijke afscheidsbrief gericht aan zijn echtgenote Bieke, kinderen en kleinkinderen. "Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, blijft steeds eendrachtig (…). Houdt steeds de goede familiebanden in ere en tracht steeds de ware zin van het leven te ontdekken. Denk er steeds aan: een mens leeft niet alleen voor zichzelf…". Rem was in alle opzichten een reus in het medische en ethische landschap in Vlaanderen. Wij hebben elkaar de laatste jaren nog beter leren kennen waarbij ik met groot genoegen zijn persoonlijke chauffeur mocht zijn voor de Algemene Vergadering.

Minister Onkelinx belooft veel: een medisch kadaster dat er nog steeds niet is en de behandeling van drie dossiers over alternatieve geneeskunde. De ongelijke toegang tot de geneeskunde in Vlaanderen en Wallonië is onbespreekbaar ondanks het duidelijk signaal na ons bijzonder succesvol symposium in het Paleis der Academiën te Brussel waar eminente sprekers een duidelijke boodschap brachten. Waar ze wel tijd voor had is een uitgebreid interview in De Standaard over het "Driegeslacht Onkelinx" uitgesmeerd over vier bladzijden ter gelegenheid van Vrouwendag. Zijn er dan in Vlaanderen geen drie- of meergeslachten te vinden die boeiender zijn? En het Waalse charmeoffensief gaat verder: een dag later volgt Magnette die, na twee weken voorzitterschap, zes bladzijden krijgt in DS weekblad.


Er zijn grote nog levende Vlamingen die in de anna-len van De Standaard nog nooit één regel gekregen hebben ondanks hun levenslange inzet. De enige cv's die ik lees staan in de overlijdensberichten. Toevallig viel mijn oog op een lokkertje en baanbrekend werk: "Over de oorzaken van overspel" even belangrijk als "De corporis humani fabrica". Het bewegende lichaam is het gemeenschappelijk onderwerp in beide werken. Of wat te denken over het artikel "De last van een leven zonder lust". Ik wil nog eindigen met Kim De Gelder waarvan ik in de loop der jaren
 
reeds 72 volle bladzijden heb verzameld en het ernaar uitziet dat we vlot de honderd zullen halen. Ik begrijp deze zucht naar sensatie in naam van de heilige koe: de Oplage. Toch moet een zichzelf verklaarde kwaliteitskrant zich dagelijks afvragen of de inhoud van een artikel een wezenlijke meerwaarde betekent voor de lezer. Wel moet ik De Standaard feliciteren met een aantal artikels waarin zowel voorstanders van internering als van correctionele opsluiting aan bod kwamen.

De schaarse middelen zetten ook het solidari-teitsprincipe in de gezondheidszorg onder druk. De Vlaming wil niet opdraaien voor ongezond gedrag van anderen en meer in het bijzonder voor rokers en drinkers. Toch moet men bijzonder omzichtig zijn omdat gezondheid en levensstijl klasse gebonden is. De laagsten op de sociale ladder hebben 18 tot 25 minder goede jaren en sterven 3 tot 5 jaar vroeger. Nooit mogen we een gezondheidszorg met twee snelheden toelaten. We moeten ons meer toeleggen op preventie door de oorzaken van ongezond gedrag centraal te stellen. Om het solidariteitsprinci-pe in onze gezondheidszorg veilig te stellen moet er niet bespaard worden maar moeten de taksen op sigaretten en alcohol verhoogd worden en nadien terugvloeien naar de gezondheidszorg om aan ieder-een een gelijke toegang te garanderen. Met de toenemende vergrijzing moet de samenleving erop toezien dat de zorgopties breed genoeg blijven om vrije keuzes mogelijk te maken. Het Amerikaanse systeem, waar sommigen uit het leven stappen om hun familie financieel niet tot last te zijn, is het alternatief.

Zoals u wellicht opmerkt is het VGV-bestuur dagelijks de kritische observator van onze sa-menleving en is het interne mailverkeer bijzonder levendig en bijwijlen krachtig in woordgebruik. Ik geniet ervan met volle teugen. Ik ben fier op deze vereniging en beschouw het als een grote eer voor de derde keer verkozen te zijn op de jongste algemene vergadering in de Katoen Natie te Antwerpen.

Jan Dockx
VGV-voorzitter 

Lees Meer

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.