Voorwoord

Kaft202003Lidgeld2021

Met de deur in huis. Zoals beloofd: de toekomst van dit ledenblad, de toekomst van ‘Periodiek’.

Een definitieve en op dit ogenblik waarschijnlijk optimale uitwerking van de publicatievorm van ’Periodiek’ werd gemaakt. Een ‘Periodiek’ op papier in de huidige gedrukte vorm en per post verstuurd, blijft behouden. Ook de externe samenwerking voor de lay-out en aanlevering van illustraties wordt verlengd. Het bestuur bevestigt het hoofdredacteurschap van Frank Goes en drukt hiermee ongetwijfeld een wijd verspreide appreciatie van de VAV-leden voor zijn werk uit.

De leden wordt bij de lidgeldinning in december 2020 de mogelijkheid geboden te kiezen tussen gedrukte, per post verzonden versie of uitsluitend elektronische lezing via de
VAVwebstek. Dit heeft een diversificatie van de lidgeldbedragen tot gevolg en betekent een doorvoering van de beslissingen van de laatste algemene ledenvergadering.  (Destelbergen, 22.02.2020) (zie kader)

Dat de culturele activiteit van mei in het Letterenhuis en de Handelsbeurs te Antwerpen tot dit najaar werd uitgesteld, blijkt door de snelle tweede besmettingsgolf door Covid-19 achterhaald. Voor 2020 is definitief afstel onvermijdelijk. De garantie tot perfecte en consequente toepassing van alle preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen ten spijt, kan het bestuur, rekening houdend met de leeftijdspreiding (of is dat eerder afwezigheid van dergelijke spreiding) binnen het VAV-ledenbestand, geen gegidste groepsbijeenkomst op deze locaties verantwoorden. Ik schreef al: “Ongetwijfeld wordt het voor velen van ons wachten op het bevrijdende vaccin.”

Maar ook de wetenschap dat artsen (dus alle VAV-leden) als artsen denken en ook handelen, doet ons sowieso een zeer beperkte respons qua deelname voor één enkele namiddag verwachten. Kort en bondig: we sluiten de cultuur in 2020 af om te kunnen overleven, en geven blijkbaar daarmee alvast een groot theaterhuis het voorbeeld.

We kijken dus uit naar de volgende algemene ledenvergadering, gepland op 20 februari 2021 te Brussel, gekoppeld aan een geleid bezoek aan het nieuwe museum van KBR over de Librije van de hertogen van Bourgondië, een verzameling handschriften die zo uniek is dat ze haar eigen naam kreeg. En daar sluiten we af met een ledenlunch ter plaatse.


Moet er verder nog iets over de actualiteit gezegd worden?

  • “Dubbeldemocratie België: onmogelijke regeringsvorming.” “Bleu et belge.”
  • “Verlos ons van dit Stilstandland.” “Het onbestuurbare land.”
  • “Hercreatie van politieke families niet in het belang van de Vlaming.” ”Dit land is op.” “Het is genoeg geweest, tijd voor verkiezingen.”
  • Een kleine bloemlezing uit Doorbraak van één week oud. Dat zegt alles.

Dus hou ik het hierbij en wens elkeen veel leesgenot in deze nieuwe Periodiek.

Destelbergen, 21 augustus 2020

Geert Debruyne, voorzitter

 

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.